Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym, określa załącznik do rozporządzenia.

 

WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

 

Lp.

Choroby zawodowe

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego

 

1

2

1.

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne

w przypadku zatruć ostrych - 3 dni,

w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji

2.

Gorączka metaliczna

3 dni

3.

Pylice płuc:
1) pylica krzemowa
2) pylica górników kopalń węgla
3) pylico-gruźlica
4) pylica spawaczy
5) pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe
6) pylica talkowa
7) pylica grafitowa
8) pylice wywoływane pyłami metali


nie można określić
nie można określić
nie można określić
nie można określić
nie można określić
nie można określić
nie można określić
nie można określić

4.

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
1) rozległe zgrubienia opłucnej
2) rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia
3) wysięk opłucnowy


nie można określić
nie można określić
3 lata

5.

Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30 % przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń

1 rok

6.

Astma oskrzelowa

1 rok

7.

Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:
1) postać ostra i podostra
2) postać przewlekła


1 rok
3 lata

8.

Ostre uogólnione reakcje alergiczne

1 dzień

9.

Byssinoza

7 dni

10.

Beryloza

nie można określić

11.

Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych

nie można określić

12.

Alergiczny nieżyt nosa

1 rok

13.

Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym

1 rok

14.

Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym

2 lata

15.

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:
1) guzki głosowe twarde
2) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych
3) niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią2 lata
2 lata
2 lata

16.

Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:
1) ostra choroba popromienna uogólniona
po napromieniowaniu całego ciała
lub przeważającej jego części
2) ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej
3) przewlekłe popromienne zapalenie skóry
4) przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego
5) zaćma popromienna


2 miesiące


1 miesiąc

 

nie można określić
nie można określić
10 lat

17.

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:
1) rak płuca, rak oskrzela

2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej

3) nowotwór układu krwiotwórczego

4) nowotwór skóry

5) nowotwór pęcherza moczowego

6) nowotwór wątroby

7) rak krtani

8) nowotwór nosa i zatok przynosowych

9) nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%

 

 


indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu

 

indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu

 

indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu

 

indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu

 

indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu

 

indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu


indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu


indywidualnie, w zależności od okresu latencji nowotworu


indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka

18.

Choroby skóry:
1) alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
2) kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
3) trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze
4) drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych
5) grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt
6) pokrzywka kontaktowa
7) fotodermatozy zawodowe


2 lata
1 miesiąc
1 miesiąc
1 miesiąc


1 miesiąc

 

2 miesiące
2 lata

19.

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:
1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki
2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej
3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej
4) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku
5) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej
6) zmęczeniowe złamanie kości

 

 

1 rok
1 rok
1 rok

 

1 rok
1 rok
1 rok

20.

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:
1) zespół cieśni w obrębie nadgarstka
2) zespół rowka nerwu łokciowego
3) zespół kanału de Guyona
4) uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących pracę w pozycji kucznej

 


1 rok
1 rok
1 rok
1 rok

21.

Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz

2 lata

22.

Zespół wibracyjny:
1) postać naczyniowo-nerwowa
2) postać kostno-stawowa
3) postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa


1 rok
3 lata
3 lata

23.

Choroby wywołane praca w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:
1) choroba dekompresyjna
2) urazy ciśnieniowe
3) następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem

 


5 lat
3 dni
3 dni

24.

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:
1) udar cieplny albo jego następstwa
2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa
3) odmroziny

 


1 rok
1 rok
1 rok

25.

Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:
1) alergiczne zapalenie spojówek
2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym
3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki
4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi
5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego
6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego

 

 

1 rok
3 dni
1 rok
3 lata

10 lat

 

3 lata

26.

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa

nie można określić

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5