PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ


Podejrzenie choroby zawodowej może powziąć:

  1. Pracodawca

  2. Każdy lekarz (lekarz sprawujacy opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy, lekarz każdej specjalności leczący pacjenta, lekarz stomatolog)

  3. Pracownik aktualnie zatrudniony lub były pracownik (bezrobotny, rencista, emeryt)


Zgłoszenia dokonać należy pisemnie na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121 z póżź. zm).

Pracodawca dokonuje zgłoszenia na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej Orginał wypełnionego druku przesyła do

  1. właściwego państwowego inspektora sanitarnego,

  2. właściwego okręgowego inspektora pracy

 

- których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.
Lekarz kieruje pacjenta na druku skierowanie na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej. Wypełniony druk wraz z dokumentacją medyczną przesyła do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Jeżeli pacjenta kieruje lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę nad zakładem pracy dodatkowo załącza druk karta oceny narażenia zawodoweg.

 

 

Lekarz zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej nie ma już obowiązku
przesyłania kopii druku skierowania do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego
i państwowego inspektora pracy. Zgłoszenia tego dokonuje lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej.Pracownik aktualnie zatrudniony dokonuje zgłoszenia przez lekarza sprawujacego opiekę profilaktyczną nad zakładem pracy. Schemat postepowania jak wyżej.

Pracownik aktualnie niezatrudniony dokonuje zgłoszenia na druku zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej. Wypełniony druk przesyła państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,
właściwemu ze względu na siedzibę byłego zakładu pracy.
Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5