Odwołania od treści orzeczenia lekarskiego wydanego w jednostce orzeczniczej I stopnia:

  • przysługuje pracownikowi

Pracownik lub były pracownik, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, do jednostki orzeczniczej I stopnia , która wydała orzeczenie lekarskie.Odwołanie od decyzji państwowego wlaściwego inspektora sanitarnego:

  • przysługuje pracownikowi i pracodawcy

Odwołanie należy złożyć u państwowego właściwego inspektora sanitarnego wydającego decyzję w I instancji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Orzeczenie i decyzja wydane w II instancji mają charakter ostateczny - nie przysługuje prawo do odwołania się od nich.
Na decyzję państwowego właściwego  inspektora sanitarnego wydającego decyzję w II instancji przysługuje skarga złożona za jego pośrednictwem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.


Na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje stronom skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, złożona w terminie 30 dni od daty otrzymania wyroku.

Kontakt
Badania uczniów, studentów...
Wykaz placówek, w których badani są uczniowie
Stanowisko w sprawie badań profilaktycznych
Biuletyn Informacji Publicznej
© 2011 Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Designed by INSPIRE5